Daily Archives

One Article

auto examen

Theorie-examen 2020 vragen

Posted by Jessie Ross on
Theorie-examen 2020 vragen

Net als bij elk ander examen, is er een aantal punten nodig voor het behalen en is het wel goed om te weten wat de slagingsnormen zijn. Bij het studeren mag dat echter geen verschil uitmaken omdat er altijd uitgegaan moet worden van een ´maximale´ winst.  Het CBR hanteert normen die vrij streng zijn, maar valt dat wel te begrijpen. Bij deelname aan het verkeer streeft men er namelijk naar, dat er zo min als mogelijk fouten gemaakt zullen worden.

Verkeersborden verboden in te rijden

Verkeersborden: Ze vormen nu eenmaal een belangrijk onderdeel bij het theorie-examen en worden ze allemaal onderverdeeld in groepen. Dat maakt niet alleen het onthouden wat eenvoudiger, maar kan er extra aandacht worden besteed aan borden waar er altijd zeker vragen over zullen worden gesteld. Het gaat namelijk om borden waar men bij deelname aan het verkeer niet alleen vaak mee in aanraking zal komen, maar er ook nare consequenties aan verbonden zijn bij het niet naleven van de regels.

Zeker bij de groep borden die een verbod inhouden

De wijze van deelname aan het verkeer is voor een groot deel dus afhankelijk van de borden die de situatie uitleggen en waar er strikt opvolging aan moet worden gegeven. Bij het verbod om in te rijden, zijn het de borden die het meteen duidelijk maken, waar het allemaal voor geldt en voor welke weggedeelte. Het hoeft namelijk niet voor elk voertuig te gelden en is er soms ook een bepaald tijdsinterval aan verbonden. Verzuim om gehoor te geven aan zo een bord, zal ongetwijfeld tot een hoge boete leiden of kan er zelfs sprake zijn van ernstig letsel of erger. Bij het CBR theorie leren, vormt het daarom wel een belangrijk onderdeel en mag je er wel op rekenen, dat er wat vragen gesteld over zullen worden tijdens het examen. Om alles beter te kunnen onthouden, is het beter om tijdens het studeren dus alles stapsgewijs na te gaan. Het gaat trouwens er om, dat alle categorieën dezelfde aandacht genieten en zo het examen met succes behaald wordt.

Binnen de groep van verkeersborden, zal er dus zeker genoeg aandacht besteedt moeten worden aan die welke een verbod op inrijden aangeven en komt de kennis in de praktijk zeker vaak van te pas. Voorzichtigheid is er altijd wel geboden en kan pas na een paar oefen examens een goed idee verkregen worden over de wijze waarop de kennis aangevuld dient te worden.